JDJ International Open Schools rozpoczyna II edycję programu stypendialnego, tym razem w postaci konkursu. Stypendium oznacza pokrycie kosztów nauki w American Online High School Full Time Program dla zwycięzcy konkursu aż do ukończenia szkoły średniej i uzyskania amerykańskiego świadectwa maturalnego (American High School Diploma z akredytacją COGNIA). Jest to niepowtarzalna szansa na zdobycie prestiżowego dyplomu i nowych ścieżek rekrutacyjnych na studia za granicą lub w kraju.

Tegoroczna rekrutacja składa się z dwóch etapów:

  • konkursu świadectw, podczas którego dyrekcja JDJ IOS wybierze trzech finalistów spełniających kryteria
  • głosowania publiczności na kanałach społecznościowych JDJ IOS, które wyłonią zwycięzcę

Przy selekcji kandydatów do stypendium w pierwszym etapie brane pod uwagę są następujące czynniki:

  • osiągnięcia w różnych dziedzinach (nauka, sport, kultura itp.)
  • działalność społeczna i charytatywna
  • plany naukowe i zawodowe
  • znajomość języka angielskiego
  • umiejętności, pasje, talenty i zainteresowania
  • sytuacja życiowa, rodzinna, zdrowotna i materialna

O stypendium mogą ubiegać się osoby w wieku 13-19 lat mieszkające na terenie Polski.

W celu otrzymania stypendium osoba ubiegająca się o stypendium musi złożyć wniosek o jego przyznanie w terminie do 31 Marca 2023 roku. Do wniosku o stypendium należy dołączyć opis i/lub kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia, list motywacyjny w języku angielskim, zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku, oświadczenie o wysokości dochodu. List motywacyjny musi uzasadniać, dlaczego to Tobie należy się stypendium na naukę w amerykańskim liceum online i pokazać, w jaki sposób pozytywnie je wykorzystasz do własnego rozwoju. List motywacyjny nie powinien przekroczyć 500 słów. Jeżeli osoba ubiegająca się o stypendium jest osobą niepełnoletnią, wniosek o przyznanie stypendium w jego imieniu składa rodzic lub opiekun prawny. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Powyższe dokumenty należy przesłać na adres email: info@jdj-ios.com. W tytule wiadomości należy wpisać Stypendium.

Dokumenty