CZESNE

Aby ułatwić rodzicom i opiekunom płacenie swoich zobowiązań finansowych wobec szkoły, JDJ Bachalski Ltd., jako przedstawiciel American High School oferuje możliwość płatności ratalnych dla klientów, których czesne pokrywa przynajmniej 7 credits o wartości USD2500 w programie Podwójna Matura (ang. JDJ Dual Diploma) lub 6 credits w programie JDJ AHS Full-Time o wartości USD2250.

Rodzice lub opiekunowie ucznia zobowiązują się do zapłacenia całego czesnego za najbliższy rok szkolny w ratach lub jednorazowo przy rejestracji. W przypadku rezygnacji ucznia, istnieje obowiązek opłacenia całego czesnego. Nie zostaną wydane jakiekolwiek dokumenty, zaświadczenia etc. uczniowi, który zrezygnował do czasu, kiedy czesne nie zostanie uregulowane w całości. Czesne za rok nauki obejmuje dostęp do maksymalnie sześciu punktów zaliczeniowych (credits). Rodziny, które zamierzają zapisać ucznia na dodatkowe zajęcia muszą zwrócić się o zgodę do doradcy szkolnego. Jeżeli otrzymają taką zgodę, wówczas zostanie naliczona dodatkowa opłata. Uczeń musi zaliczyć wszystkie zajęcia aby zdać rok szkolny.

W przypadku niezaliczenia przez ucznia przedmiotów przed zakończeniem roku szkolnego, zostanie automatycznie wydłużony czas na zaliczenie przedmiotu aby uczeń mógł kontynuować naukę bez zakłóceń, jednakże opłata z tego tytułu wyniesie  $350 USD miesięcznie. Prosimy o kontakt przed zakończeniem danego roku szkolnego, w celu zapisania ucznia na kolejny rok lub rezygnacji z dalszej nauki w szkole.

 

POLITYKA REZYGNACJI/ZWROTU PIENIĘDZY

Ze względu na zastrzeżone prawami autorskimi oprogramowania, treści, oferujemy 5-dniową politykę zwrotów. Rodziny mają 5 dni na podjęcie decyzji, czy nasz program spełnia ich wymagania i oczekiwania. Rodzinie przysługuje zwrot kosztów na poniższych zasadach, pod warunkiem odstąpienia od umowy przy wykorzystaniu odpowiedniego pisemnego powiadomienia.

Jedynie odstąpienie od umowy za pomocą Formularza o Odstąpieniu będzie uznane za skuteczne oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy. Szkoła nie będzie honorowała innych ustnych lub za pomocą innych środków form odstąpienia od umowy. Zwracana kwota jest pomniejszona o bezzwrotną opłatę administracyjną. Definitywnie nie przysługuje zwrot płatności w przypadku, gdy odstąpienie nastąpi po upływie 5 dni od chwili zawarcia umowy; choć uczeń może zrezygnować z nauki bez otrzymania zwrotu jakiejkolwiek wpłaty w dowolnym momencie. Niemniej, Uczniowie muszą ukończyć WSZYSTKIE wymagane prace szkolne, aby zaliczyć przedmioty i uzyskać stopnie i / lub punkty (credits).

 

FINANSOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

JDJ Bachalski Ltd., jako przedstawiciel American High School oferuje możliwość płacenia czesnego w 3 pierwszych, równych, kolejnych ratach. Raty są nieoprocentowane pod warunkiem uiszczania ich w terminie. W przypadku opóźnienia w płatności, do raty zostanie doliczona kwota 50$ za każdy miesiąc zwłoki aż do czasu zapłacenia danej raty w całości wraz z naliczonymi odsetkami. Do nieuregulowanych zobowiązań, które zostały przekazane do windykacji z powodu braku płatności, zostaną naliczone dodatkowe opłaty i koszty przewidziane prawem.

Posiadacz rachunku jest odpowiedzialny za wszystkie koszty windykacyjne związane z czynnościami windykacyjnymi. Dane dotyczące anulowanego lub zawieszonego użytkownika Rodzice / opiekunowie / uczniowie korzystający z ratalnego płacenia czesnego, którzy rezygnują, ponoszą solidarną odpowiedzialność za uregulowanie salda czesnego za ucznia. Do chwili uregulowania salda, nie zostaną wydane jakiekolwiek zaświadczenia, dokumenty etc. Uczeń, który wycofuje się z jakiegokolwiek powodu, musi skontaktować się z biurem rejestracyjnym jdj w celu uzyskania formularza odstąpienia, który należy w całości wypełnić, podpisać i zwrócić. Odstąpienie/rezygnacja Ucznia jest skuteczna w momencie otrzymania formularza rezygnacji.