Czym jest JDJ IOS?

JDJ International Open School (JDJ IOS) to nowatorski model szkoły, w której stosujemy nauczanie hybrydowe, gdzie uczniowie uczęszczają do zagranicznych liceów lub gimnazjów w trybie online, a lokalnie korzystają ze wsparcia mentorów edukacyjnych JDJ, którzy monitorują ich postępy w nauce zdalnej, motywują i wspierają, wyręczając w tym rodziców.  Dzięki temu mogą uzyskać świadectwo maturalne anglojęzycznego kraju, nie wychodząc z domu.

Program nauczania dobierany jest pod kątem predyspozycji ucznia, jego zainteresowań, planów edukacyjnych i zawodowych. Uczeń projektuje swoją ścieżkę edukacyjną ze wsparciem doradcy szkolnego oraz mentora edukacyjnego JDJ.

Korzystając ze zdobyczy technologicznych w edukacji, optymalizujemy proces kształcenia poprzez indywidualizację nauczania, elastyczną formułę czasową, koncentrację na istotnej i praktycznej wiedzy oraz wspomaganie rozwoju kompetencji życiowych i rozwoju osobistego ucznia.

Od 30 lat ściśle współpracujemy z twórcami programów edukacyjnych z całego świata pod marką JDJ Bachalski.